Kronikáři

Zákonem ze dne 30. ledna 1920 bylo uloženo všem obcím v republice, aby si do konce roku 1922 založily tzv. pamětní kníhy, v níž by postupně rok za rokem zapisováno bylo vše, co je potřebné zachránit před zapomenutím. Zdejší obecní zastupitelstvo zvolilo kronikářem řídícího učitele Alberta Jeřábka.

 

1920-1937  Albert Jeřábek

Napsal také dvě obecní kroniky. V první za použití archivních dokladů vylíčil nejstarší dějiny Dluhonic. Vzorně přepsal dluhonské archiválie, nacházející se v přerovském muzeu i u jednotlivců a v druhé pak zapsal mnoho dobových záznamů. Kroniku psal do konce roku 1937, pro nemoc pak nemohl pokračovat. Záznamy pro kroniku od 1. ledna 1938 dodatečně dopsal nově jmenovaný kronikář Antonín Davídek. Tyto jeho záznamy do nové kroniční knihy zapsal v červenci 1952 Antoním Suchánek.

1938 - 1950 Antonín Davídek

Narodil se 22. ledna 1889 v Dluhonicích. Obecnou školu navštěvoval od roku 1896. Byl absolventem tří měšťanských škol v Přerově. Odveden roku 1910. Vojenskou službu nastoupil 6. 10. 1910, jelikož mu ale v lednu 1911 zemřel otec, byl z vojenské služby propuštěn. Od té doby byl rolníkem v č.p. 6 až do roku 1939, kdy pro ischias byl nucen vzdát se hospodářství. kroniku psal do konce roku 1950.

1950 - 1958 Jindřich Iglo

2. března 1950 byl zvolen novým kronikářem. K němu déle zvolená letopisecká komise - Antonín Davídek a Petr Polášek - ředitel školy v Dluhonicích.

( Další údaje nejsou v kronice uvedeny, zřejmě vedl jen záznamy, které pak přepsal Antonín Suchánek.

1958-1963  Antonín Suchánek

Narodil se 25. května 1897 v Dluhonicích v č.p. 4. Navštěvoval čtyři třídy gymnázia v Přerově, dva ročníky učitelského ústavu v Praze a dva ročníky v Kroměříži. Odveden byl v roce 1915 u polského pěšího pluku č. 57 a vrátil se z války jako legionář. Pak působil jako učitel. Dne 3. prosince 1958 převzal kroniku. Nejprve dělat předchozímu kronikáři zapisovatele. Suchánek dodatečně sestavil a do obecní kroniky zapsal dodatky k předešlým letům, včetně záznamů za léta 1951 - 1958. pokud je mohl zjistit. Počátkem roku 1963 oznámil radě MNV, že již pro svůj pokročilý věk nemůže tuto funkci zastávat.

1963 -  Karel Zlámal

Psal kroniku pouze jeden rok.

Narodil se 23. dubna 1917 v Dluhonicích č.p. 60. V roce 1927 se celá rodina odstěhovala do Sence u Bratislavy. Čtyři třídy obecné třídy vychodil v Dluhonicích, jednu třídu v Senci a reálku v Bratislavě. Vojenskou dobrovolnou službu vykonával v letech 1935 - 1937 u dělostřeleckého pluku v Košicích. V roce 1938 nastoupil zaměstnání v bývalé Optikotechně v Přerově - dnes Meopta.

 1964 - 1977

obecní kroniku nikdo nepsal, proto občanský výbor v Dluhonicích požádal paní Jiřinu Hanzlíkovou, zda -li by se svou dcerou Jitkou neobnovily tradici vedení kroniky.           

1977-1983  Jitka Hraděčná roz. Hanzlíková

Narodila se v roce 1956 v Přerově. Do školy chodila v Dluhonicích, kde absolvovala pět tříd obecné školy a čtyři třídy v Přerově. Dále studovala na Střední zemědělskotechnické škole v Přerově. Poté nastoupila v JZD Pobečví jako pomocná agronomka.

1983-2011  Věra Hlávková roz. Gerlochová

Narodila se v roce 1942 v Přerově. Pět tříd navštěvovala obecnou školu v Dluhonicích a tři třídy v Přerově. Po vystudování nižší hospodářské školy v Přerově nastoupila jako administrativní pracovnice v Impregna Brodek u Př. a později jako adm. pracovnice u ČSD Traťová distance Přerov.

Pro svůj zdravotná stav kroniku v roce 2011 předala nové kronikářce.

od roku 2011      Libuše Krejčiříková roz. Jaichová